UOS 系统与奇安信网神安全管理系统完成适配

国产 系统已经完成开发,最近一段时间以来正密集跟应用软件软件适配。1 月 22 日,统信软件宣布 UOS 系统与网神终端安全管理系统完成了适配。